Ekspertyzy budowlane dzielą się tradycyjnie na dwa rodzaje. Pierwszy z nich, nazywany ekspertyzą techniczną, jest oceną stanu budynku (lokalu, pomieszczeń), opierającą się na przeprowadzonych wcześniej przez eksperta z branży budowlanej badanach oraz wyliczeniach wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcyjnych – fundamentów, stropów, ścian oraz innych. Druga z kolei – nazywana oceną techniczną budynku (czasem także – oceną stanu technicznego budynku) – wystawiana jest jedynie na podstawie oględzin oraz dostępnej dokumentacji projektowej obiektu budowlanego. W wielu przypadkach taka forma ekspertyzy wymaga od osoby ją sporządzającej oparcia się na posiadanym doświadczeniu zawodowym oraz wiedzy specjalistycznej, bez sporządzania szczegółowych obliczeń, co prowadzi w konsekwencji do zawarcia w niej jedynie ogólnych wniosków lub też wariantowych odpowiedzi na stawiane pytania.

Nietrudno też zauważyć, że oba dokumenty nazywane zamiennie ekspertyzą budowlaną różnić się mogą w sposób znaczny treścią oraz koncentrować na zupełnie innych aspektach związanych ze stanem nieruchomości (obiektu budowlanego). Zakres szczegółowości opracowania zależeć będzie przede wszystkim od stanu faktycznego oraz tego, pod jakim kątem i dla oceny jakich zagadnień zostanie zlecone jego wykonanie. Nie można wykluczyć z jednej strony tak podstawowych rzeczy jak ocena wykonania prawidłowości określonych prac wykończeniowych, z drugiej natomiast – wyjątkowo trudnych zagadnień, związanych np. z oceną wpływu ruchu zakładu górniczego na elementy konstrukcyjne budynku posadowionego na nieruchomości, na którą oddziałują niekorzystnie tzw. szkody górnicze. Najczęściej jednak ekspertyzy budowlane – w każdym z opisanych wyżej rodzajów – sporządzane są na rzecz podmiotów zainteresowanych zakupem nieruchomości (obiektu budowlanego). Dotyczy to w równym stopniu transakcji na rynku pierwotnym, jak też nabycia nieruchomości na rynku wtórnym.

Ekspertyzy budowlane Warszawa

Ekspertyzy budowlane Warszawa, w tym – oceny techniczne budynku, często wykonywane są także w celu oceny stanu uszkodzonych budynków. Może to być związane na przykład ze szkodami spowodowanymi silnymi wiatrami, huraganami lub częściowym podtopieniem obiektu budowlanego. Wykonują je inżynierzy budowlani oraz technicy posiadający uprawnienia budowlane.

Oczywiście – warto przy wyborze konkretnego wykonawcy kierować się posiadanym przez niego wykształceniem, doświadczeniem zawodowym oraz uprawnieniami. Jeżeli poza samą oceną stanu technicznego budynku zamierzamy też wykonywać prace budowlane polegające na usunięciu dostrzeżonych wad i usterek, warto skorzystać z oferty tych podmiotów, które poza wydaniem opinii uprawnione będą do sporządzenia kosztorysu wykonania tych prac – rzeczoznawców majątkowych z zakresu budownictwa i wykonana robót budowlanych. Dzięki temu nie będzie zachodzić potrzeba wydania przez rzeczoznawcę operatu, do którego opracowania musiałby zapoznawać się szczegółowo z treścią opinii, co wpływać będzie na ostateczną cenę wykonania operatu szacunkowego.